เครื่องควบคุมการปรับเทียบก๊าซ (Multi-Gas Calibrator)

Web ID: 13

Multi-Gas Calibrato

Type: Ambient Air Quality Monitoring

จุดเด่น

  • ใช้ในการทำ Zero, Precision, Span, Multi-point Calibration และ Gas Phase Titration (GPT) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
  • คำนวณค่าการ Dilution และ ค่าอัตราการไหลของ Span Gas โดยอัตโนมัติ
  • สามารถต่อกับ Standard Gas ได้ทั้งหมด 4 ท่อ

 

คุณลักษณะเฉพาะ

  • ความถูกต้องอัตราการไหล (Flow Accuracy) +/- 1% ของ Full Scale
  • ค่าซ้ำ (Repeatability) +/- 1% ของ Full Scale
  • อัตราการเจือจาง (Dilution Ratio) 1:12 ถึง 1:900
  • การผลิตโอโซน (Ozone production) 0.2 ppb ถึง 0.5ppm

 

ความสอดคล้องมาตรฐาน (Compliant)

  • สอดคล้องกับ ISO 6349

AC32M

NOx

Read More

AS32M

NO2

Read More

AF22M

SO2

Read More

O342M

O3

Read More

MIR 9000H

Hot Wet Multi-Gas Analyzer Model MIR 9000H

Read More

MIR 9000 Blue Box

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 Blue Box

Read More

HOFI

Hot WetSampling System Model HOFI

Read More

CLD

Multi-gas Analyzer Model MIR 9000 CLD

Read More